Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā

http://www.madona.lv/lat/box/images/Projekti/eraf.jpg

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

http://www.madona.lv/lat/box/images/Projekti/untitled_th.png


 

 

 

 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/001/041”
  

Projekta ieviesējs

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.48703002782,

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853

tel.64825124

Projekta realizācijas termiņš

06.09.2011.- 05.03.2013..

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Ilgtspējīga pazemes resursu izmantošana un aizsardzība;

Novērsti cilvēku veselības riski, kuri saistīti ar neatbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens lietošanu uzturā;

Ūdens zudumu samazināšana, racionāla ūdens resursu apsaimniekošana;

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Samazināta kanalizācijas sistēmas noslodze, vides piesārņojums no neattīrītu notekūdeņu infiltrācijas gruntī caur sistēmas bojātajām vietām.

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Efektīvs un stabils notekūdeņu attīrīšanas process atbilstoši LR Vides ministrijas valsts vides dienesta atzinumā minētajām prasībām.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1.aktivitāte Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un saņemts akcepts.

2.aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts, nodrošināta projekta autoruzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem.

3.aktivitāte – Būvdarbi:
 Ūdens ieguves avotu sagatavošana – jauna urbuma izveide 1 gab.;

·  Ūdens ieguves avotu sakārtošanas – esošā urbuma tamponēšana – 1 gab.;

·   Ūdens sagatavošanas ietaišu izbūve, Q=1,5m3/h, ieskaitot hidroforu V=0,5m3 – 1 ga.,;

·  Ūdensvada rekonstrukcija 0,14 km;

·   Esošo kanalizācijas rīklu rekonstrukcija – 0,15 km;

·  Jaunu bioloģisko NAI izbūve, Q=5m3/dnn – 1 gab.

 4.aktivitāte – Būvuzraudzība – nodrošināta projekta būvuzraudzība saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – 63569,32 LVL

Attiecināmās izmaksas – 52106,00 LVL

ERAF finasējums 85% - 44290,10 LVL

Projekta ieviešanas gaita

UZ 25.07.2012. projektā ir veikts:
1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – SIA “C projekti””;

2. Tehniskā projekta izstrāde  un autoruzraudzība– SIA “Belss”.
3. Tiek veikti būvdarbi, tos veic SIA "Madonas siltums"
4.Notiek būvdarbu būvuzraudzība, to veic SIA "P.M.G."