Projekta aktivitātes ir izvēlētas tā, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja izglītības iestādē gūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē (spēt saskatīt sasaisti starp teoriju un praksi, izprast un novērtēt formālās izglītības nozīmi ikdienas dzīvē).

Projekta ietvaros (februāris – maijs) jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās, kurās pilnveido un apgūst dažādas prasmes. Jauniešu uzmanība tiek vēsta uz komunikācijas prasmes attīstīšanu, pašizaugsmi, mērķu plānošanu, savstarpējo sadarbību.

Līdz šim projekta dalībnieki ir strādājuši kopā ar Anitu un Raimondu Aizstrautiem, iepazīstot programmu CorelDraw un CNC darba galdu. Projekta ietvaros kopumā norisināsies 10 nodarbības. Šajās nodarbībās jaunieši saskata dažādu mācību priekšmetu nepieciešamību, lai varētu veikt sagatavotos uzdevumus. Pozitīvi ir vērtējams, ka jaunieši nodarbībās cits citam palīdz.

Jauniešiem šī projekta ietvaros ir iespēja piedalīties nodarbību ciklā “Jauniešu savstarpējā sadarbība” (kopumā 4 nodarbības), kuru vada Dace Dzilna. Šajās nodarbībās jaunieši apgūst dažādas improvizācijas metodes, kā arī veic uzdevumus, kuri ir orientēti uz savstarpējo sadarbību. Līdz šim jaunieši nodarbībās ir kļuvuši drošāki, attīstījuši radošo domāšanu, spēju veikt uzdevumus kopā.

Lai projektā jauniešiem būtu iespēja sevi pilnveidot, otrais nodarbību cikls, kurā jaunieši var piedalīties ir “Jauniešu pašapziņas veicināšana un motivācija”, kuru vada Simona Bogdanova. Šajās nodarbībās jaunieši ir aizdomājušies par savu publisko tēlu, kādas īpašības ir vērtējamas pozitīvi, kādas apkārtējai sabiedrībai nešķiet saistošas. Protams, jaunieši ir pieskārušies tēmai, kā sevi motivēt īstenot savus mērķus. Nodarbībās jaunieši nebaidās paust savus uzskatus, domas, mācās tās argumentēt.

Viens no lielākajiem piedzīvojumiem projektā bija trīs dienu apmācības, kuras tika īstenotas kopā ar biedrību “Domas dabā”. Apmācībās jauniešiem bija iespēja iepazīties ar aktīvā dzīvesveida piekritējiem Helmutu Baņukalnu un Ingu Strazdiņu, jauno uzņēmēju Māri Zvēru, kā arī dabas pētnieku Māri Olti. Šīs apmācības lika ikkatram iziet no savas komforta zonas, jo dalībnieki bija prom no savas ierastās komforta zonas. Apmācībās jauniešiem bija jāspēj sadarboties, risināt uzdevumus, atbalstīt citam citu grūtākā situācijā. Interesantākais, ka pēc apmācībām jaunieši atzinīgi novērtēja, ka pavadīt trīs dienas bez telefoniem un sociālajiem tīkliem ir interesanti, ka katram apkārt ir interesanti cilvēki, ar kuriem var jautri pavadīt laiku.

Projekta ietvaros jaunieši ir tikušies arī ar biedrības Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli” pārstāvjiem divās nodarbībās. Ligita Millere jauniešiem vadīja nodarbību “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”. Nodarbības laikā katrs jaunietis izvirzīja sev mērķi, kuru vēlētos sasniegt, kā arī izstrādāja plānu. Nodarbības laikā valdīja draudzīga atmosfēra, jo Ligita palīdzēja ikvienam izprast, kas būtu jādara, lai īstenotu sapni. Savukārt otru nodarbību vadīja Dace Briede-Zālīte, kura jauniešus pievērsa ļoti nopietnai tēmai “Personība un attiecības”. Dace jauniešus iepazīstināja ar dažādiem personības uzvedības tipiem. Katrs dalībnieks sevi saskatīja kādā no tiem. Interesantākā nodarbības daļa bija, kad katrs jaunietis aizpildīja testu, atklājot savas spēcīgās un vājās puses. Iegūtie rezultāti tika pārrunāti, kā arī izvērtētas nākotnes iespējamās profesijas, kuras būtu atbilstošas.

Tā kā projekta ietvaros jauniešiem vēlējāmies paplašināt redzesloku, tad tika organizētas arī izzinošās ekspedīcijas, lai iepazītu apkārtējos cilvēkus, to izaugsmi un pieredzes stāstus. Projekta dalībnieki viesojās lauku viensētā “Viesūnēni”, kur iepazina šīs vietas saimniekus un uzzināja, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi vadītu savu saimniecību. Dalībnieki devās arī uz radošās atpūtas pagalmu “Tiltiņi”, kur iepazinās ar šīs vietas saimniekiem, to pieredzi, kā no Rīgas nokļuva šeit lauku reģionā. Vēl plānota izzinošā ekspedīcija uz uzņēmumu “Šubrakkrasti” un pļavu golfa laukumu “Kalnozoli”, kur dalībniekiem būs iespēja iepazīt šo vietu darbību un pieredzes stāstu, kā nepadoties pie grūtībām, bet meklēt iespējas īstenot ieceres.