Paziņojums par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 70460080125 , Bērzaunes pagastā, Madonas  novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70460080125 , Bērzaunes pagastā , Madonas novadā 1,20  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz SIA EIROEKSPERTS  GRUPA ( reģ. Nr.40003650352) neatkarīga vērtētāja atzinumu – 53,00 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī neatkarīgā vērtētāja izmaksas

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz  e-adresi berzaune@madona.lv līdz 2020. gada 5.jūnijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim mob. tālr. 20249112 vai nekustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pretkalniņai  mob. tālr. .22317193

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,, Šalkones’’ zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 70460040113 , Bērzaunes pagastā, Madonas  novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70460040113 , Bērzaunes pagastā , Madonas novadā 0,90  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz SIA EIROEKSPERTS  GRUPA ( reģ. Nr.40003650352) neatkarīga vērtētāja atzinumu – 41,00 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī neatkarīgā vērtētāja izmaksas

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz  e-adresi berzaune@madona.lv līdz 2020. gada 5.jūnijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim mob. tālr. 20249112 vai nekustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pretkalniņai  mob.tālr.22317193

 

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu.

Valsts meža dienests informē, ka Valsts meža dienests ar 2020.gada 24. aprīli ir noteicis ugunsnedroša laikaposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties uz 2016.gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošibas noteikumi" 412.punktu.

Ar rīkojumu iepazīties šeit.